Zonneweide Akerweg

Over Zonneweide Akerweg

U kunt contact opnemen met ons via het contact formulier op deze website. Ons hoofdkantoor is gevestigd in München en we hebben een kantoor in Den Haag. U kunt ons ook bellen.

Telefoon: 0570 – 788 144

De gemeente heeft de ambitieuze doelstelling het aandeel van duurzame energiebronnen in de toekomst flink te verhogen. Dit volgt provinciale, nationale en internationale doelstellingen die zijn opgesteld in een poging minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het uiteindelijk doel is energieneutraliteit: alle in de gemeente gebruikte energie wordt duurzaam opgewekt.

Zonnepanelen op dak helpen aan het behalen van deze doelstelling, maar zijn lang niet voldoende. Om die reden staat de gemeente, onder voorwaarden, ook zonneparken toe.

Kronos wil met haar zonneparken niet alleen duurzame energie opwekken maar ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de omgeving. Daarom wordt er zorgvuldig omgegaan met de ecologische situatie. Binnen de zonneweide kunnen verschillende maatregelen genomen worden om de biodiversiteit te vergroten en rekening te houden met de flora en fauna.

  • Op dit moment wordt de grond gebruikt als akkerland. De komst van een zonnepark geeft de bodem een kans om zich hiervan te herstellen. De grond is dan vrij van kunstmest en eventuele bestrijdingsmiddelen. Op die manier wordt het gebied weer uitnodigend voor insecten en planten.
  • Zaden- en kruidenstroken worden aangelegd aan de randen van het zonnepark, om zo een basis aan te leggen voor een jong ecosysteem. Deze stroken trekken insecten en vogels aan.
  • De struwelen rondom het zonnepark bevatten planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. Ook zorgen ze voor schuilmogelijkheid voor vogels en kleine zoogdieren.
  • Het hekwerk bestaat uit houten palen en wordt op een hoogte van 10cm geplaatst om er zo voor te zorgen dat kleine dieren onder het gaas kunnen passeren, en het land nog steeds als foerageergebied kunnen gebruiken.
  • Voor de zonneweide kan worden gekeken naar schapenbegrazing onder de panelen. Dit zorgt voor natuurlijk onderhoud en bemesting van het land. Dit kan worden gedaan in samenwerking met een lokale schaapsherder.
  • Er kan worden gezocht naar een lokale imker om bijenkasten te plaatsen.
  • Er kunnen jachtposten worden geplaatst voor roofvogels.
  • De afstand tussen de zonnepanelen kan verder worden vergroot zodat nog meer zonlicht de bodem bereikt.

Misschien heeft u hier zelf ook nog goede ideeën voor? Wij gaan graag met u in gesprek om te bepalen welke maatregelen het beste kunnen worden toegepast. Het is belangrijk om die keuze zorgvuldig te maken, zodat het past bij de landschappelijke en ecologische situatie. Hierom wordt er ecologisch onderzoek uitgevoerd en een landschapsplan opgesteld, en worden alle stukken getoetst door de gemeente.

De panelen komen op een maximale hoogte van 2,59 meter te staan. Omdat de panelen onder een hoek worden geplaatst komt de onderzijde op 0,8 meter hoogte. Deze hoogtes maken het mogelijk om schapen te laten grazen onder de panelen. Ook zorgt de hoogte ervoor dat de ecologische situatie voor de bodem beter is dan met lagere panelen.

Een zonnepark wordt maximaal toegestaan voor een periode van 25 jaar. Daarna wordt het zonnepark opgeruimd en krijgt het terrein haar oude bestemming/gebruik terug. Wellicht dat de nieuwe natuurelementen kunnen blijven bestaan, hier wordt naar gekeken.

Een hek is nodig om diefstal en vernielingen van de zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen en is een eis van de verzekeraar van het zonnepark. Het hekwerk bestaat uit ruwe houten palen en een wijdmazig gaas. Het is 2 meter hoog.

Principe akkoord:

De gemeente beoordeeld het eerste concept van het plan. Wanneer dit akkoord is kan worden begonnen met de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Overleg belanghebbenden (participatie):

Middels persoonlijke gesprekken, een inloopavond en reacties via deze website kan meegepraat worden over de landschappelijke inpassing en vormgeving van het plan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de zichtbaarheid van het park, het ontwerp van het zonnepark, de aanleg van de inrit of de wensen omtrent ecologische verbeteringen bij het zonnepark. Samen met een landschapsarchitect kan gekeken worden naar de (technische) mogelijkheden. Het doel is om de impact op de omgeving te minimaliseren. Aan de hand hiervan worden aanpassingen, waar mogelijk, in het plan verwerkt.

Na deze gesprekken (‘procesparticipatie’) moet worden gesproken over het financieel meeprofiteren voor de omgeving (financiële participatie). Deze gesprekken lopen ook door en worden afgerond nadat we de vergunning hebben verkregen, omdat de exacte cijfers pas later (na de SDE subsidie) bekend worden.

Vergunning:

De gemeente beoordeelt of het plan voldoet aan alle gestelde eisen en het beleid. Vervolgens wordt het plan ontvankelijk verklaart, waarna het ter openbare inzage wordt gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen indienen op het plan. De gemeente geeft een verklaring van geen bedenkingen af wanneer er geen bezwaren en dergelijke zijn. Daarna wordt de vergunning toegekend.

SDE subsidie aanvraag:

Het ministerie van Economische Zaken subsidieert duurzame energieprojecten met de SDE++ subsidie. Uit de SDE++ worden de eerste 15 jaar na oplevering de stroominkomsten uit zonne-energie projecten aangevuld, zodat projecten rendabel geëxploiteerd kunnen worden. In september 2021 opent waarschijnlijk een nieuwe ronde.

Bouwfase:

Zodra de financiering geregeld is en alle contracten met leveranciers gesloten zijn, dan kan de bouwfase beginnen.

De bouw van het zonnepark zal circa vier tot zes maanden duren. Gedurende deze maanden zullen diverse bouwstadia doorlopen worden, beginnend met het plaatsen van het hekwerk en het aanleggen van de (interne) infrastructuur, het aanleveren van het materiaal op locatie en het opzetten van het (tijdelijke) beveiligingssysteem. Daarna zal begonnen worden met het plaatsen van de onderconstructie door hei-werkzaamheden en uiteindelijk het installeren van de panelen. Tenslotte wordt de bekabeling aangelegd. Tegelijkertijd zal de netbeheerder aan de aansluitwerkzaamheden werken in en rondom het klantstation.

Deze diverse fasen zorgen ervoor dat de overlast in en rondom de planlocatie minimaal is. Het vooraf aanleveren vermindert bijvoorbeeld mogelijke overlast van aan- en afvoer of hei-werkzaamheden. Ook zullen de bouwfasen op de projectwebsite gepubliceerd worden en zal de mogelijkheid bestaan om klachten, opmerkingen of suggesties in te dienen.

Exploitatie:

Na oplevering van het project begint de exploitatiefase. De duurzaam opgewekte stroom wordt via het openbare elektriciteitsnet geleverd aan afnemers. Het ecologisch beheer zal Kronos Solar laten uitvoeren door een professionele organisatie. Storingen worden zo snel mogelijk opgelost en de panelen worden gereinigd wanneer dat nodig is.

Ontmanteling:

Na 25 jaar zal het zonnepark ontmanteld worden. De percelen worden in originele staat aan de grondeigenaar teruggeleverd. Bij de ontmanteling van het zonnepark na 25 jaar zal Kronos Solar gebruik maken van een organisatie die zich volledig richt op het duurzaam ontmantelen en recyclen van (gebruikte) zonnepanelen.

Het zonnepark heeft een capaciteit van circa 12,3 Megawatt. Dat is goed voor een schone energie levering voor circa 3500 huishoudens. De gegenereerde energie wordt geleverd aan het nationale elektriciteitsnet.

Dat klopt. De omgeving van de planlocatie is door de provincie Limburg aangewezen als stiltegebied. Dit is een omgeving waar stilte en kwaliteit is, die extra onderstreept wordt. De provincie wil dat in deze gebieden het gemiddelde geluidsniveau niet hoger is dan 40 dB(A), dat is te vergelijken met het geluid van vogels bij zonsopkomst. Stiltegebieden, zo stelt de provincie, zijn belangrijk voor ons welzijn en het voortbestaan van sommige diersoorten. Het is vanuit de provincie daarom belangrijk om het zonnepark hieraan te toetsen. Indien nodig worden hier oplossingen gezocht om het geluid van het zonnepark te verlagen om aan de eisen van het stiltegebied te voldoen.

De kabel wordt door de netbeheerder getrokken van het aansluitpunt (meestal een hoogspanningsstation) naar het zonnepark, waar het wordt aangesloten op het zogenaamde inkoopstation. De exacte kabel route wordt vastgelegd door de netbeheerder. Hier vraagt de netbeheerder een aparte vergunning voor aan. De route wordt in samenspraak met de gemeente afgestemd, maar zal altijd langs de openbare weg liggen.

De doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie zijn hoog: de gemeente wil energieneutraal zijn in 2050. Een zonnepark van deze grootte helpt de gemeente om een flinke stap te zetten in de richting van het behalen van deze ambitieuze doelstellingen.

Daarnaast is het voor ontwikkelaars moeilijk om kleinere projecten te ontwikkelen. Dit heeft onder andere te maken met de kosten van de aansluiting op het elektriciteitsnet. Te kleine projecten kunnen niet rendabel worden ontwikkeld.

Kronos Solar komt oorspronkelijk uit Duitsland, waar al jarenlang een sterke markt voor de opwek van zonne-energie bestaat. Kronos Solar realiseert zonneparken op weidegrond, braakliggende gronden en voormalige industriegebieden.

Kronos is één van de snelstgroeiende ontwikkelaars op de markt en actief op 4 continenten, in 9 verschillende landen, waaronder Frankrijk, Engeland, Duitsland en Nederland. Wij hebben internationaal al meer dan 60 zonneparken ontwikkeld, waarvan er in Nederland nu 6 zijn gebouwd. Het komende jaar komen hier nog eens 7 parken bij. In Nederland zijn 17 vergunningen verkregen, met een slagingspercentage in het verkrijgen van de juiste vergunningen van meer dan 90%.

Het succes van Kronos is gebaseerd op een directe verbinding met lokale inwoners en belanghebbenden en een scherpe blik op kwaliteit en kosteneffectiviteit. Als onafhankelijke ontwikkelaar is Kronos Solar in staat de meest geschikte locaties, technologieën en partners te combineren om zo verantwoorde, duurzame zonne-energie projecten te kunnen realiseren.

Vanwege de complexiteit van de projecten kiest Kronos Solar ervoor om van A tot Z betrokken te zijn en daarbij veel aandacht te besteden aan samenwerking met lokale partijen en een duurzame landschappelijke inpassing zodat ook meerwaarde voor de omgeving ontstaat.

Meer informatie kunt u vinden op de website.

Over Zonneparken

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die energie opwekken. Groottes variëren van 1 hectare tot meer dan 100 hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een “tafel” (stellage) en worden, omwille van de hoogste zon opbrengst, vaak op het zuiden georiënteerd. Een alternatief is een oost-west opstelling. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens groene stroom aan particulieren en bedrijven.

De beoogde locatie wordt door een locatiescan getoetst. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de afstand tot woningen, grondeigenschappen, formaat, nabijheid van een netaansluiting en het huidige gebruik van het perceel.

Een zonnepark maakt erg weinig geluid. De enige onderdelen die geluid maken zijn de transformatorstations. Hiervan staan er drie in het zonnepark. Het gebied waarin het zonnepark moet komen te liggen is provinciaal stiltegebied. Daarom mag er niet meer dan 40 decibel (dB) aan geluid worden geproduceerd. Hoe luid is dat? Hieronder een overzichtje.

30dB: Bibliotheek, zacht gefluister op 5 m, opnamestudio.

40dB: Huiskamer, slaapkamer, rustig kantoor, rustige woonbuurt, vogels bij zonsopkomst, zacht geroezemoes in een klas.

50dB: Licht autoverkeer op 30 m, eigen kantoorkamer, regen, koelkast, in het bos.

55dB: Koffiezetapparaat, elektrische tandenborstel (50-60 dB).

De transformatoren produceren maximaal 45 decibel. Omdat het hier om stiltegebied gaat, zal Kronos zorgen dat dit niveau omlaag wordt gebracht. Dit kan bijvoorbeeld door een dempende behuizing om de transformator heen te plaatsen.

Dit gebeurt ook maar levert lang niet genoeg energie op om de doelstellingen te halen. Energieneutraliteit houdt in dat alle energie die binnen Nederland gebruikt wordt, ook duurzaam wordt opgewekt. Willen we gezamenlijk deze doelen halen, dan moet alle verschillende manieren van duurzame energie worden toegepast. Dat betekent windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken en zonnepanelen op velden.  

Zonnepanelen zijn ontworpen met een speciale coating die zorgt voor het absorberen van zonnestralen. Dit betekent dat reflectie zoveel mogelijk wordt voorkomen. Reflectie is bij zonnepanelen ook ongewenst, omdat het de opwek van energie vermindert.

In een vergelijkend onderzoek naar veelvoorkomende reflectieve oppervlakten is daarom ook te zien dat zonnepanelen minder licht reflecteren dan bijvoorbeeld staal, standaard glas, of plastic. De reflectie van een zonnepaneel is vergelijkbaar met dat van glad water.

Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering.

Daarnaast kan landschappelijke inpassing zoals een haag rondom het zonnepark voorkomen dat eventuele lichtschittering voor hinder in de omgeving kan zorgen.

In geval van ontwikkeling tot zonnepark wordt door de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning verleend als uitzondering op het geldende bestemmingsplan. Deze omgevingsvergunning wordt meestal verleend voor een periode van 25 jaar. Wanneer na het verlopen van deze vergunning het perceel ontmanteld wordt geldt op het stuk grond weer de oorspronkelijke bestemming. Een alternatieve mogelijkheid waar de gemeente voor kan kiezen is om de bestemming te veranderen van “agrarisch” naar “agrarisch + zonnepark”. In dat geval is het dus een toevoeging op de bestaande bestemming in het geldende bestemmingsplan, en zoals aan de naam reeds te zien is valt de agrarische bestemming niet weg. De procedure voor de aanvraag van de vergunning alsmede de ontmanteling van het stuk grond zijn taken die Kronos Solar op zich neemt.

De zonnepanelen staan op afstand van de grond en de zon kan het maaiveld nog steeds bereiken. Er is daarom geen verlies van vruchtbaarheid van het land. Terwijl het park in werking is vindt er wildgroei van gewassen plaats, en ontstaan nieuwe ecosystemen van kleine dieren. Op deze manier krijgt de grond tijd om te herstellen van eerdere landbouwactiviteit, wat de vruchtbaarheid verder ten goede komt. Kronos Solar neemt contractueel de verantwoordelijkheid op zich het land na de periode van ingebruikname (20-25 jaar) weer terug te leveren in de staat waarin het verkregen werd.

De meeste mensen willen liever niet op zonnepanelen uitkijken. Daarom is de zogenaamde ‘landschappelijke inpassing’ erg belangrijk. Dit is de aanplant van groen bij en rondom het zonnepark. De inpassing van het zonnepark in het landschap gebeurt volgens gemeentelijke en provinciale voorschriften en in samenwerking met landschapsarchitecten.

Wij plaatsen gevarieerde, streekeigen beplanting rondom het park dat ervoor zorgt dat de panelen niet langer zichtbaar zijn. Daarnaast kunnen ook andere zaken aan het zonnepark worden toegevoegd. Er kunnen bijvoorbeeld vogelhuisjes geplaatst worden op de transformatorhuisjes en andere structurele elementen in het park. Er is ruimte voor het plaatsen van bijenkasten, en/of het laten grazen van schapen. Er zijn mogelijkheden voor recreatie, zoals een wandelpad of bankjes.

Om een ontwerp te krijgen waar alle partijen met belangen (inwoners, natuurverenigingen, waterschap, etc) mee kunnen instemmen gaan wij zo vroeg mogelijk in het proces met mensen in gesprek. U kunt hierover meer lezen in het onderdeel Participatie.

Zonder zonnepark
Afgeschermd zonnepark

Over Participatie

U kunt contact opnemen met ons via het contact formulier op deze website. Ons hoofdkantoor is gevestigd in München en we hebben een kantoor in Den Haag. U kunt ons ook bellen.

Telefoon: 0570 – 788 144

Ja! Een goed draagvlak voor dit zonnepark is voor ons van groot belang.

Wij vinden het belangrijk om over dit zonnepark zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met inwoners van de gemeente Landgraaf. Wij willen graag dat inwoners kunnen meedenken over de inrichting van het zonnepark (dit wordt ‘procesparticipatie’ genoemd). Ook willen we spreken over de beste manier waarop een deel van de opbrengsten van het zonnepark kunnen terugvloeien naar de lokale gemeenschap (dit wordt ‘financiële participatie’ genoemd).

Voor de financiële participatie biedt Kronos Solar diverse opties aan. Het uiteindelijke doel is om samen met de bewoners in de omgeving een plan te maken dat aansluit bij de wensen in de samenleving. Wanneer dit mogelijk is heeft het ook onze voorkeur samen te werken met een lokale energie coöperatie. Wanneer deze niet bestaat kan Kronos hulp bieden bij de oprichting hiervan.

Kijk voor alle participatie mogelijkheden op deze pagina.

Load More