Hoe ziet het proces er verder uit?

Principe akkoord:

De gemeente beoordeeld het eerste concept van het plan. Wanneer dit akkoord is kan worden begonnen met de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Overleg belanghebbenden (participatie):

Middels persoonlijke gesprekken, een inloopavond en reacties via deze website kan meegepraat worden over de landschappelijke inpassing en vormgeving van het plan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de zichtbaarheid van het park, het ontwerp van het zonnepark, de aanleg van de inrit of de wensen omtrent ecologische verbeteringen bij het zonnepark. Samen met een landschapsarchitect kan gekeken worden naar de (technische) mogelijkheden. Het doel is om de impact op de omgeving te minimaliseren. Aan de hand hiervan worden aanpassingen, waar mogelijk, in het plan verwerkt.

Na deze gesprekken (‘procesparticipatie’) moet worden gesproken over het financieel meeprofiteren voor de omgeving (financiële participatie). Deze gesprekken lopen ook door en worden afgerond nadat we de vergunning hebben verkregen, omdat de exacte cijfers pas later (na de SDE subsidie) bekend worden.

Vergunning:

De gemeente beoordeelt of het plan voldoet aan alle gestelde eisen en het beleid. Vervolgens wordt het plan ontvankelijk verklaart, waarna het ter openbare inzage wordt gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen indienen op het plan. De gemeente geeft een verklaring van geen bedenkingen af wanneer er geen bezwaren en dergelijke zijn. Daarna wordt de vergunning toegekend.

SDE subsidie aanvraag:

Het ministerie van Economische Zaken subsidieert duurzame energieprojecten met de SDE++ subsidie. Uit de SDE++ worden de eerste 15 jaar na oplevering de stroominkomsten uit zonne-energie projecten aangevuld, zodat projecten rendabel geëxploiteerd kunnen worden. In september 2021 opent waarschijnlijk een nieuwe ronde.

Bouwfase:

Zodra de financiering geregeld is en alle contracten met leveranciers gesloten zijn, dan kan de bouwfase beginnen.

De bouw van het zonnepark zal circa vier tot zes maanden duren. Gedurende deze maanden zullen diverse bouwstadia doorlopen worden, beginnend met het plaatsen van het hekwerk en het aanleggen van de (interne) infrastructuur, het aanleveren van het materiaal op locatie en het opzetten van het (tijdelijke) beveiligingssysteem. Daarna zal begonnen worden met het plaatsen van de onderconstructie door hei-werkzaamheden en uiteindelijk het installeren van de panelen. Tenslotte wordt de bekabeling aangelegd. Tegelijkertijd zal de netbeheerder aan de aansluitwerkzaamheden werken in en rondom het klantstation.

Deze diverse fasen zorgen ervoor dat de overlast in en rondom de planlocatie minimaal is. Het vooraf aanleveren vermindert bijvoorbeeld mogelijke overlast van aan- en afvoer of hei-werkzaamheden. Ook zullen de bouwfasen op de projectwebsite gepubliceerd worden en zal de mogelijkheid bestaan om klachten, opmerkingen of suggesties in te dienen.

Exploitatie:

Na oplevering van het project begint de exploitatiefase. De duurzaam opgewekte stroom wordt via het openbare elektriciteitsnet geleverd aan afnemers. Het ecologisch beheer zal Kronos Solar laten uitvoeren door een professionele organisatie. Storingen worden zo snel mogelijk opgelost en de panelen worden gereinigd wanneer dat nodig is.

Ontmanteling:

Na 25 jaar zal het zonnepark ontmanteld worden. De percelen worden in originele staat aan de grondeigenaar teruggeleverd. Bij de ontmanteling van het zonnepark na 25 jaar zal Kronos Solar gebruik maken van een organisatie die zich volledig richt op het duurzaam ontmantelen en recyclen van (gebruikte) zonnepanelen.

Geplaatst in .