Hoe gaat een zonnepark samen met ecologie?

Kronos wil met haar zonneparken niet alleen duurzame energie opwekken maar ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de omgeving. Daarom wordt er zorgvuldig omgegaan met de ecologische situatie. Binnen de zonneweide kunnen verschillende maatregelen genomen worden om de biodiversiteit te vergroten en rekening te houden met de flora en fauna.

  • Op dit moment wordt de grond gebruikt als akkerland. De komst van een zonnepark geeft de bodem een kans om zich hiervan te herstellen. De grond is dan vrij van kunstmest en eventuele bestrijdingsmiddelen. Op die manier wordt het gebied weer uitnodigend voor insecten en planten.
  • Zaden- en kruidenstroken worden aangelegd aan de randen van het zonnepark, om zo een basis aan te leggen voor een jong ecosysteem. Deze stroken trekken insecten en vogels aan.
  • De struwelen rondom het zonnepark bevatten planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders. Ook zorgen ze voor schuilmogelijkheid voor vogels en kleine zoogdieren.
  • Het hekwerk bestaat uit houten palen en wordt op een hoogte van 10cm geplaatst om er zo voor te zorgen dat kleine dieren onder het gaas kunnen passeren, en het land nog steeds als foerageergebied kunnen gebruiken.
  • Voor de zonneweide kan worden gekeken naar schapenbegrazing onder de panelen. Dit zorgt voor natuurlijk onderhoud en bemesting van het land. Dit kan worden gedaan in samenwerking met een lokale schaapsherder.
  • Er kan worden gezocht naar een lokale imker om bijenkasten te plaatsen.
  • Er kunnen jachtposten worden geplaatst voor roofvogels.
  • De afstand tussen de zonnepanelen kan verder worden vergroot zodat nog meer zonlicht de bodem bereikt.

Misschien heeft u hier zelf ook nog goede ideeën voor? Wij gaan graag met u in gesprek om te bepalen welke maatregelen het beste kunnen worden toegepast. Het is belangrijk om die keuze zorgvuldig te maken, zodat het past bij de landschappelijke en ecologische situatie. Hierom wordt er ecologisch onderzoek uitgevoerd en een landschapsplan opgesteld, en worden alle stukken getoetst door de gemeente.

Ligt het zonnepark niet in een stiltegebied?

Dat klopt. De omgeving van de planlocatie is door de provincie Limburg aangewezen als stiltegebied. Dit is een omgeving waar stilte en kwaliteit is, die extra onderstreept wordt. De provincie wil dat in deze gebieden het gemiddelde geluidsniveau niet hoger is dan 40 dB(A), dat is te vergelijken met het geluid van vogels bij zonsopkomst. Stiltegebieden, zo stelt de provincie, zijn belangrijk voor ons welzijn en het voortbestaan van sommige diersoorten. Het is vanuit de provincie daarom belangrijk om het zonnepark hieraan te toetsen. Indien nodig worden hier oplossingen gezocht om het geluid van het zonnepark te verlagen om aan de eisen van het stiltegebied te voldoen.

Hoe ziet het proces er verder uit?

Principe akkoord:

De gemeente beoordeeld het eerste concept van het plan. Wanneer dit akkoord is kan worden begonnen met de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Overleg belanghebbenden (participatie):

Middels persoonlijke gesprekken, een inloopavond en reacties via deze website kan meegepraat worden over de landschappelijke inpassing en vormgeving van het plan. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de zichtbaarheid van het park, het ontwerp van het zonnepark, de aanleg van de inrit of de wensen omtrent ecologische verbeteringen bij het zonnepark. Samen met een landschapsarchitect kan gekeken worden naar de (technische) mogelijkheden. Het doel is om de impact op de omgeving te minimaliseren. Aan de hand hiervan worden aanpassingen, waar mogelijk, in het plan verwerkt.

Na deze gesprekken (‘procesparticipatie’) moet worden gesproken over het financieel meeprofiteren voor de omgeving (financiële participatie). Deze gesprekken lopen ook door en worden afgerond nadat we de vergunning hebben verkregen, omdat de exacte cijfers pas later (na de SDE subsidie) bekend worden.

Vergunning:

De gemeente beoordeelt of het plan voldoet aan alle gestelde eisen en het beleid. Vervolgens wordt het plan ontvankelijk verklaart, waarna het ter openbare inzage wordt gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen indienen op het plan. De gemeente geeft een verklaring van geen bedenkingen af wanneer er geen bezwaren en dergelijke zijn. Daarna wordt de vergunning toegekend.

SDE subsidie aanvraag:

Het ministerie van Economische Zaken subsidieert duurzame energieprojecten met de SDE++ subsidie. Uit de SDE++ worden de eerste 15 jaar na oplevering de stroominkomsten uit zonne-energie projecten aangevuld, zodat projecten rendabel geëxploiteerd kunnen worden. In september 2021 opent waarschijnlijk een nieuwe ronde.

Bouwfase:

Zodra de financiering geregeld is en alle contracten met leveranciers gesloten zijn, dan kan de bouwfase beginnen.

De bouw van het zonnepark zal circa vier tot zes maanden duren. Gedurende deze maanden zullen diverse bouwstadia doorlopen worden, beginnend met het plaatsen van het hekwerk en het aanleggen van de (interne) infrastructuur, het aanleveren van het materiaal op locatie en het opzetten van het (tijdelijke) beveiligingssysteem. Daarna zal begonnen worden met het plaatsen van de onderconstructie door hei-werkzaamheden en uiteindelijk het installeren van de panelen. Tenslotte wordt de bekabeling aangelegd. Tegelijkertijd zal de netbeheerder aan de aansluitwerkzaamheden werken in en rondom het klantstation.

Deze diverse fasen zorgen ervoor dat de overlast in en rondom de planlocatie minimaal is. Het vooraf aanleveren vermindert bijvoorbeeld mogelijke overlast van aan- en afvoer of hei-werkzaamheden. Ook zullen de bouwfasen op de projectwebsite gepubliceerd worden en zal de mogelijkheid bestaan om klachten, opmerkingen of suggesties in te dienen.

Exploitatie:

Na oplevering van het project begint de exploitatiefase. De duurzaam opgewekte stroom wordt via het openbare elektriciteitsnet geleverd aan afnemers. Het ecologisch beheer zal Kronos Solar laten uitvoeren door een professionele organisatie. Storingen worden zo snel mogelijk opgelost en de panelen worden gereinigd wanneer dat nodig is.

Ontmanteling:

Na 25 jaar zal het zonnepark ontmanteld worden. De percelen worden in originele staat aan de grondeigenaar teruggeleverd. Bij de ontmanteling van het zonnepark na 25 jaar zal Kronos Solar gebruik maken van een organisatie die zich volledig richt op het duurzaam ontmantelen en recyclen van (gebruikte) zonnepanelen.

Hoe ziet het hekwerk er uit?

Een hek is nodig om diefstal en vernielingen van de zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen en is een eis van de verzekeraar van het zonnepark. Het hekwerk bestaat uit ruwe houten palen en een wijdmazig gaas. Het is 2 meter hoog.

Waar gaat de kabel langs?

De kabel wordt door de netbeheerder getrokken van het aansluitpunt (meestal een hoogspanningsstation) naar het zonnepark, waar het wordt aangesloten op het zogenaamde inkoopstation. De exacte kabel route wordt vastgelegd door de netbeheerder. Hier vraagt de netbeheerder een aparte vergunning voor aan. De route wordt in samenspraak met de gemeente afgestemd, maar zal altijd langs de openbare weg liggen.

Hoe hoog worden de panelen?

De panelen komen op een maximale hoogte van 2,59 meter te staan. Omdat de panelen onder een hoek worden geplaatst komt de onderzijde op 0,8 meter hoogte. Deze hoogtes maken het mogelijk om schapen te laten grazen onder de panelen. Ook zorgt de hoogte ervoor dat de ecologische situatie voor de bodem beter is dan met lagere panelen.

Wie is Kronos Solar?

Kronos Solar komt oorspronkelijk uit Duitsland, waar al jarenlang een sterke markt voor de opwek van zonne-energie bestaat. Kronos Solar realiseert zonneparken op weidegrond, braakliggende gronden en voormalige industriegebieden.

Kronos is één van de snelstgroeiende ontwikkelaars op de markt en actief op 4 continenten, in 9 verschillende landen, waaronder Frankrijk, Engeland, Duitsland en Nederland. Wij hebben internationaal al meer dan 60 zonneparken ontwikkeld, waarvan er in Nederland nu 6 zijn gebouwd. Het komende jaar komen hier nog eens 7 parken bij. In Nederland zijn 17 vergunningen verkregen, met een slagingspercentage in het verkrijgen van de juiste vergunningen van meer dan 90%.

Het succes van Kronos is gebaseerd op een directe verbinding met lokale inwoners en belanghebbenden en een scherpe blik op kwaliteit en kosteneffectiviteit. Als onafhankelijke ontwikkelaar is Kronos Solar in staat de meest geschikte locaties, technologieën en partners te combineren om zo verantwoorde, duurzame zonne-energie projecten te kunnen realiseren.

Vanwege de complexiteit van de projecten kiest Kronos Solar ervoor om van A tot Z betrokken te zijn en daarbij veel aandacht te besteden aan samenwerking met lokale partijen en een duurzame landschappelijke inpassing zodat ook meerwaarde voor de omgeving ontstaat.

Meer informatie kunt u vinden op de website.

Hoe lang blijft het zonnepark en wat daarna?

Een zonnepark wordt maximaal toegestaan voor een periode van 25 jaar. Daarna wordt het zonnepark opgeruimd en krijgt het terrein haar oude bestemming/gebruik terug. Wellicht dat de nieuwe natuurelementen kunnen blijven bestaan, hier wordt naar gekeken.

Hoeveel energie wekt het zonnepark op?

Het zonnepark heeft een capaciteit van circa 12,3 Megawatt. Dat is goed voor een schone energie levering voor circa 3500 huishoudens. De gegenereerde energie wordt geleverd aan het nationale elektriciteitsnet.